Privacyverklaring

Algemeen

Optimum Chiropractie neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zie Rijksoverheid

Contactgegevens

www.optimum-chiropractie.nl
Herengracht 416, 1017BZ Amsterdam
T 0638681517
Wij zijn te bereiken via info@optimum-chiropractie.nl

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Optimum Chiropractie maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, uw nota te verwerken en afspraken in te plannen. Optimum Chiropractie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

U gaat met de opslag en verwerking van uw gegevens akkoord door uw zorg door Optimum Chiropractie te laten uitvoeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Optimum Chiropractie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOptimum Chiropractie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Optimum Chiropractie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren als therapeut zijnde.
 • Optimum Chiropractie verwerkt ook persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn door zorgverzekeraars.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Optimum Chiropractie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijnde twintig jaar `of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit`.

Delen van persoonsgegevens met derden

Optimum Chiropractie verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming worden gedeeld met derden, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optimum Chiropractie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar francis@optimum-chiropractie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Optimum Chiropractie kan dan mogelijk geen verantwoorde zorg meer bieden en behandelingen zullen worden gestaakt. Uw gegevens worden vervolgens opgeslagen in een archief, onzichtbaar voor normaal gebruik.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Optimum Chiropractie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegens te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met francis@optimum-chiropractie.nl

Vragen over privacy

Optimum Chiropractie houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Avg. Indien u vragen heeft over de wijze hoe Optimum Chiropractie omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via: info@optimum-chiropractie.nl

Klachten

Voor klachten kunt u contact opnemen met Optimum Chiropractie via info@optimum-chiropractie.nl

Optimum Chiropractie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze versie dateert van 05 mei 2021.

Leef tot uw volledige potentie

Wil u direct een afspraak inplannen, of meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op.

Persoonlijk zorgplan op maat

Consult in Nederlands, Engels en Frans mogelijk

Meer dan 20 jaar ervaring